Çalıştaya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Yapılan incelemeler sonucu yalnızca kabul edilen bildiri başlıkları yayınlanmıştır. Yazarlara bildiri özetlerine dair hakemler tarafından yapılan katkı ve değerlendirmeler iletilecektir. Gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarınızı planladığınız için teşekkür ederiz.

Sağlık Sosyolojisi (SAS) Çalıştayı Yürütme Kurulu

N0 KABUL EDİLEN PROJE BAŞLIKLARI
1 Obez Bireylerin Çalışma Hayatındaki Psiko-Sosyal Değişkenlerin Değerlendirilmesi
2 Obezlere ve Obeziteye Yönelik Bilişsel Yapılar
3 Negatif Dışsallıkların Düzenleme Aracı Olarak Obezite Vergisi Uygulamaları
4 Bireylerin Obezite Tedavisinde Cerrahi Yöntemi Seçmesinde Etkili Olan Faktörlerin Tespit Edilmesi
5 Medikalizasyon Sürecinde Piyasalaşan Sağlık Hizmetleri İçinde Beden ve Obezite: Covid-19 Örneği
6 Küresel Salgında Sağlıklı Beslenme Konusunun Topluma Yansımaları: Beslenme Koçları Örneği
7 Obezite İle Mücadelede Beslenmenin Toplumsal Belirleyicileri: Diyet Deneyimleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma
8 Obezitenin Normalleştirilmesi: Beden Olumlama
9 Postmodern Teori Bağlamında Obezite ve Yoksulluk İlişkisi
10 Biyoiktidar, Biyovatandaşlık ve Obezite Salgını
11 Obezite Ekonomisinin Diyetisyenler Gözünden Değerlendirilmesi
12 Obezitede Fitoterapiye Dikkat
13 Hasta Perspektifinden Tedavi Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Tüp Mide Operasyonu Geçiren Hastalar Üzerine Nitel Bir Araştırma
14 “Küresel Kapitalizmin En İyi Müşterileri: OBEZLER”
15 Beden Olumlama Hareketinin Toksik Pozitiflik Bakış Açısıyla İrdelenmesi
16 Hizmet Sektörü Çalışanlarında Obez Algısı
17 Aynadaki Yabancı: Mide Küçültme Ameliyatı Olan Bireylerin Beden Algıları
18 Metalaşma Perspektifinden Obezite Endüstrisi Üzerine Bir İnceleme
19 Hazır Gıdalara Yönelik Bilimsel Yayınların Halkın Nezdindeki Karşılığı ve Obezite
20 Toplumsal Bir Olgu Olarak Obezite: Türkiye Beslenme Ve Sağlık Araştırması ve Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Verilerinin Sosyolojik Okuması
21 Obezite Sosyolojisi: Obezitenin Toplumsal Yönü Pandemi Döneminde Obezite, Obezitenin Türkiye Toplumunda Yarattığı Etki
22 Kronotip Özellikleri İle Obezite İlişkisinin İncelenmesi
23 Dijital Kuşatmada Büyüyen Pandemi Dönemi Görmüş Yeni Neslin Durdurulamayan Hastalığı “Obezite”nin Fiziksel Etkileri
24 Obezite Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Yöntemler
25 Obeziteli Erkeklerin Beden Algıları ve Zayıflama Deneyimleri
26 Sağlık Politikaları Açısından Obeziteyle Mücadele
27 Obezitenin Tıbbileştirilmesi: Birey ve Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri
28 Bireylerin Boş Zaman Can Sıkıntısı Eğilimlerinin Duygusal Yeme ve Obezite İle İlişkisi
29 Türkiye’de Diyetisyenlerin Dijital Yüzü: Sosyolojik Bir Bakış
30 Yaşlılarda Obezitenin Biyopsikososyal Açıdan Değerlendirilmesi
31 Bariatrik Cerrahiye Başvuran Obez Bireylerde Damgalanma Hissi ve Benlik Saygısı, Yaşam Doyum İlişkisi
32 Türkiye’de Obezite Algısı: Obez Bireylere Karşı Stereotipler Bağlamında Algılanan Sosyal Statünün Açıklanması
33 Obezitenin Diğer Hastalıklarla İlişkisi ve Toplumdaki Yansımaları
34 Obezitenin Biyopsikososyal Yönden Değerlendirilmesi
35 Covid-19 Bağlamında Obezite Olgusunun İncelenmesi
36 Çocukluk Dönemindeki Obezitenin Değerlendirilmesi
37 Tarihsel Perspektiften Obezite ve Toplumsal Yansımaları